Et religionsfritt Norge

 

I en artikkel i fritanke.no står det i overskriften om tilstanden i Norge: «Tradisjonell religiøsitet og gudstro svekkes. Også de eldre svikter kirken. Nyreligiøsitet og alternativtro later også til å svekkes, snarere enn å styrkes». Det er vanskelig å se at noe vil skje i overskuelig fremtid som vil bryte denne trenden. Vi må derfor se for oss en ikke altfor fjern fremtid hvor ingen lenger tror på Gud. Eller i alle fall hvor nesten ingen er troende.  I den siste fasen vil det kunne forekomme noen samfunn i små enklaver her og der som holder fast ved troen, noe analogt med amishene og hutteritene i USA.

 Men hva skal vi gjøre mens denne utviklingen går sin gang. Skal vi bare sitte som passive tilskuere til dette, eller skal vi prøve å akselerere denne prosessen? Så vidt jeg vet finnes det ingen organisasjon i Norge i dag som har som formål å avvikle religionen i landet. Det norske hedningesamfunn har det ikke, og heller ikke Humanetisk forbund. Jeg mener vi burde få et politisk parti i Norge som har på sitt program i første omgang å få ateisme inn i RLE-faget og med det endelige siktemålet å avkristne Norge.

Det er i grunnen merkelig at ingen synes å ha tenkt på at et såkalt nøytralt og objektivt RLE-fag bør inneholde en diskusjon om det finnes guder generelt og spesielt om den kristne guden finnes. I lærebøkene står det selvfølgelig om ateisme og at det er noen som ikke tror på Gud, men det står lite eller ingen ting om alle de grunnene de har for ikke å tro på Gud. Her gjør undervisningsmyndighetene i Norge seg skyldig i en stor forsømmelse, ved ikke å gi skolebarn full innsikt i alle sider ved religionen, blant annet om hvor lite sannsynlig det er at guder eksisterer. Det finnes utallige ateistiske bøker, mange skrevet av kjente vitenskapsmenn. Men ingen av disse blir det referert til i RLE lærebøkene. Derimot forekommer det mange sitater fra Bibelen. Derfor er ikke RLE-undervisningen nøytral eller balansert.

De fleste kristne mener at vi, menneskene, har en enestående status hos Gud. Han skapte universet for vår skyld og har en spesiell omsorg for oss. Han har til og med skapt en himmel hvor de som har gjort seg fortjent til det vil få opphold etter at de dør. Dette virket ikke så urimelig den gang menneskene trodde at verden ble skapt noen tusen år tidligere og at menneskene ble skapt samtidig. Men i dag, når vi vet at universet ble skapt for 13.7 milliarder år siden, at det finnes over 100 milliarder galakser i universet og at hver av disse kan ha over 100 milliarder stjerner, bør man bli mer betenkt. Man må undres over hvorfor det var nødvendig for Gud å skape så mange stjerner bare for vår skyld og at han valgte å vente 13.7 milliarder år på at vi skulle dukke opp i utkanten av en middels stor galakse i et solsystem med en middels stor sol. At Gud skapte oss og eksisterer nærmest for å ta seg av oss, virker da ikke lenger særlig sannsynlig.  Det virker da mer sannsynlig at det er menneskene selv som har diktet opp denne spesielle statusen hos Gud, ja, at guden bare er et fantasivesen. Men dette er bare ett resonnement som viser at det er usannsynlig at den kristne guden eksisterer, det finnes rundt om i ateistiske tekster hundrevis av andre slike enkle resonnementer, som hver øker sannsynligheten for at Gud ikke eksisterer. Men ingen av disse resonnementene får man kjennskap til på norske skoler i dag. Det er alminnelig godtatt at man ikke kan bevise at guder ikke eksisterer, men det finnes nå så mange holdepunkter i alle disse resonnementene at sannsynligheten for det er nokså nær 100 %. I vitenskapen krever man ikke alltid 100 % sikkerhet for å godta en hypotese.

Men hvorfor er det så viktig å bli kvitt religionen. Det er ikke det som er det viktigste, det viktigste er at hvis guder ikke finnes så lever store deler av befolkningen med en vrangforestilling og dette fortjener de å få kjennskap til. Ved å la flest mulig av den norske befolkning bli opplyst om de argumentene ateistene har for at det ikke finnes guder, lar man de få en fair sjanse til å bestemme selv om de vil tro på disse eller ikke. Slik det er nå fører vi først og fremst skolebarn, men også resten av befolkningen, bak lyset fordi det nærmest er tabu å ta opp til vurdering om guder finnes. Det ideelle målet i realvitenskapene er at vi skal finne sannheten om hvordan virkeligheten er. Alle er enige i dette og det satses store beløp hvert år på videre utforskning av naturen. Men det satses ingen ting på å finne ut sannheten om Gud. Ved norske universiteter forskes det trolig ikke på ateisme i dag. I alle fall ikke i den forstand at argumenter mot Guds eksistens veies mot argumenter for, frem til en konklusjon. Man lar de teologiske fakultetene pusle med sitt, og siden de ansatte ved disse fakultetene stort sett er troende, så vil en grunnpremiss i forskningen være at Gud finnes. Man prøver å finne ut mest mulig om Gud, men ikke om han eksisterer. På veien mot et religionsfritt Norge bør vi få et ateistisk fakultet ved universitetene, på den måten vil vi kunne få fortgang i avkristningen.

Mange beslutninger tas i dag i politiske organer, i skole- og rettsvesenet og i andre sammenhenger hvor de kristnes syn blir tatt hensyn til. De kristnes syn blir da gjerne bestemt av hva som er Guds vilje og hva som står i Bibelen. Men hvis Gud ikke finnes, så vil jo ikke dette synet være basert på noe som ikke hører virkeligheten til. Det vil være basert på hva noen mennesker påstår at et oppdiktet fantasivesen mener. Men dermed er det svært usikkert, ja nokså usannsynlig at de beslutningene om tas på denne måte er de beste for landet. Dette er en ytterlig grunn til at jeg går inn for en ateistisk stat.

Videre, når det gjelder moralske normene er selvfølgelig kirken aktiv i vurderinger av disse. Kirken har nærmest monopol på moralen i et land. I Norge har dette hatt som konsekvens gjennom tidene at jøder lenge ikke hadde adgang til riket, at kvinner ikke kunne bli prester og at homofile par ikke ble tillatt å gifte seg. Kirken har også den oppfatning at menneskelivet er hellig og det har ført til at den er motstander av abort. Men på alle disse områdene har nå kirken gitt tapt, noe som vel viser at Bibelen ikke lenger har status som rettesnor for vår livsførsel. Under diskusjoner, for eksempel på TV, om moralske spørsmål hvor kristne lærde deltar, synes det alltid å være en underforstått premiss at Gud finnes. Det vil bli oppfattet som uhøflig og sårende for de kristne å bli fortalt at det de hevder bare gjelder om Gud finnes, og at det er nokså nær et flertall i Norge som ikke lenger tror på det. Vi må søke å få innarbeidet en ny diskusjonskultur i slike tilfeller, hvor kristne deltakere ikke kan ta for gitt at det de påstår med henvisning til Bibelen blir godtatt uten videre av alle de andre deltakerne og av seerne. Dette vil forandre seg underveis til et ateistisk Norge og desto fortere det skjer desto bedre.

Nå vil sikkert noen si at selv om den kristne guden ikke finnes, så har kristendommen gjort så mye godt gjennom tidene at den ikke fortjener å bli motarbeidet eller fjernet. For eksempel er det vel en oppfatning ikke bare blant kristne, men også blant folk flest, at det er kristendommen vi kan takke for at Europa er den verdensdelen som har lykkes best når det gjelder velstand, opplysning og demokrati. Men dessverre for kristendommen, er nok dette en tilsnikelse. I de første tusen år med kristendom i Europa skjedde det ingen utvikling å snakke om. Det skjedde ingen gjennombrudd i vitenskap og ikke noe ny kunnskap ble skapt som førte til fremskritt. Alt som skjedde hørte i hovedsak hjemme innenfor kirkens sfære. Det var først under renessansen at noe begynte å skje. Men var det kirken som ledet an i utviklingen? Det var det nok ikke, fremskrittene skjedde nok mer på tross av kirken enn på grunn av kirken. For på den tiden ble de greske filosofene gjenoppdaget, gresk litteratur som muslimske lærde hadde tatt hånd om og reddet fra tilintetgjørelse, ble nå tilgjengelig i de kristne landene og folk begynte å interessere seg for noe annet enn religion. I følge bladet Historie, så ble «fundamentet for dagens vestlige kultur lagt i antikkens Hellas». Videre skriver bladet at Homer blir betegnet som Humanismens grunnlegger. Og om Aristoteles: «Mange av hans konsepter og kategoriseringer brukes fortsatt i den vestlige verdens tankegang». Epikur «revolusjonerte den vitenskapelige metode ved å hevde at vitenskap må bygge på observasjon».  Tukydid «lanserte det moderne historiesynet ved å forkaste overnaturlige forklaringer». Tales «satte i gang en holdningsendring. Uten den hadde ikke moderne vitenskap eksistert».  Solon «banet vei for det moderne demokratiet». Georgias «åpnet døren for et demokratisk grunnsyn». Sapfo likestilte i sin diktning kvinner og menn. Galenos «var en av de første som kombinerte vitenskap og legehåndverk». Og i 1927 sa Alfred North Whitehead om Platon: «De siste 2000 års europeiske filosofi kan best beskrives som fotnoter til Platon». Kirken gjorde sitt beste for å bremse denne utviklingen. Johan Hus som ønsket å reformere kirken ble brent på bålet, Copernicus utsatte utgivelsen av sine skrifter så lenge som mulig av frykt for represalier fra kirken, Galilei ble tvunget til å tilbakekalle sine oppdagelser og til og med på 1800-tallet ventet Darwin av religiøse grunner så lenge med å utgi boken «Artenes opprinnelse» at han holdt på å miste opphavsretten til utviklingslæren.

Tar vi med alle de massakrene, krigene og forfølgelsene av kjettere og hekser utført av kirken gjennom tidene, så er ikke den såkalte kristne arven noe å være stolt av. Et regnskap hvor man veier fordelene med kristendommen mot ulempene, så er det ikke sikkert at vi kommer frem til en nettogevinst for religionen, dvs. at vi ville ha kommet kortere i velstand, vitenskap, velferd og fred mellom nasjonene om ikke kristendommen hadde en maktposisjon i de enkelte landene. For meg synes det nokså opplagt at kristendommen og kirken er en netto utgiftspost for Norge, og at de menneskelige og materielle ressursene som hører inn under kirken i dag kunne vært utnyttet bedre på andre måter.

Å avskaffe religionen betyr for meg bare at all referanse til kristendommen skal vekk fra Grunnloven, at religiøse begrunnelser ikke skal tillates i noen offentlige beslutningsprosesser og at religionen ikke skal påføre det offentlige noen utgifter. Jeg tror at om ateisme blir fag på folke- og ungdomsskolen (gjerne ved siden av RLE-faget), så vil kristendommen dø ut i løpet av to eller tre generasjoner. Argumentene mot Guds eksistens som ligger latent i ateistiske skrifter er sterke nok til det. Men jeg ønsker ikke at vi skal gjøre som kommunistene, å avskaffe religionen med tvang. Strategien må være å overbevise, ikke å tvinge. Så kristendommen må få fortsette å spille en rolle slik som nå, så lenge det er et flertall som ønsker det eller som tror at det finnes en Gud. Og om de kristne ønsker å fortsette med messer og andre kirkelige handlinger, så skal det respekteres. Men de må selv dekke alle sine utgifter. Og Frelsesarmeen kan gjerne fortsette med sine gode gjerninger, så lenge rekrutteringen tillater det.

Denne bloggen gir seg ikke ut for å være en nøytral og balansert betraktning om religion og religiøse foreteelser. Den er ensidig negativ i sin omtale av kristendommen. Derfor må de som er uenig med meg få slippe til med sine innvendinger og motargumenter (de kan også velge å ignorere det jeg skriver). Muslimer og tilhengere av andre religioner må også få komme til orde hvis de ønsker det. Til mine motstandere vil jeg da si, at om de klarer å overbevise meg om at det vil være det beste på alle måter for Norge å fortsette som nå med å late som om den kristne guden eksisterer, så skal jeg avstå fra et videre engasjement om denne saken.

Men inntil videre er altså min målsetting at religion ikke må få styre den norske befolknings tankesett og adferd lenger enn nødvendig. Dette vil frigjøre ressurser som kan gi Norge et nytt økonomisk oppsving. Og mitt ønske er at Norge skal bli det første religionsfrie land i verden og et forbilde for andre land.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s